Skip to main content

Sprzedaż i realizacja voucherów

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży voucherów przez restaurację „Rzeźnia – Ribs on fire”, ul. Plac Dominikański 2, 31-043 Kraków oraz ul. Bożego Ciała 14, 31-059 Kraków /Pod Nosem, ul. Kanonicza 22, 31-002 Kraków, sposób realizacji voucherów, warunki i terminy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży voucherów, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów jest dostępny pod adresem https://fajnykrakow.pl/regulamin/regulamin-vouchery

3. Zakup vouchera uprawnia posiadacza vouchera do jego wykorzystania wyłącznie na pokrycie płatności do wysokości wartości vouchera + 20% na usługi gastronomiczne świadczone przez restaurację „Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem.

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca – Litex HoReCa Sp. z o.o. (dawniej Litex ZPH Stanisław Litwin) ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222844434, emitent voucherów, który działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży voucherów.

2. Klient – osoba, która dokonuje zakupu vouchera w zamian za zapłatę Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości vouchera.

3. Posiadacz vouchera – Klient lub osoba, która przedstawia voucher w restauracji „Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem w celu jego realizacji.

4. Voucher – znak legitymacyjny w formie papierowej lub elektronicznej z indywidualnym ID w postaci indywidualnego numeru, który uprawnia Posiadacza vouchera do jego wykorzystania do wysokości wartości vouchera + 20% na pokrycie płatności za usługi gastronomiczne świadczone przez restaurację „Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem.

§ 3 Zasady i warunki zakupu voucherów

1. Decydując się na zakup vouchera Klient zobowiązany jest przed zawarciem Umowy o sprzedaż vouchera zapoznać się z Regulaminem Sprzedaży i Realizacji Voucherów.

2. Vouchery dostępne są w określonych nominałach: 50 zł, 100 zł, 250 zł, 500 zł. Na życzenie Klienta mogą być wystawione inne nominały vouchera.

3. Vouchery wydawane są do momentu wznowienia działalności przez restaurację „Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem i zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wznowienia działalności przez restaurację. Po upływie ww. terminu voucher traci ważność. Okres ważności vouchera nie może zostać przedłużony.

4. Voucher wystawiany jest na okaziciela.

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne niewykorzystanej wartości vouchera, gdy wartość vouchera opiewa na kwotę wyższą niż wartość rezerwowanej usługi gastronomicznej opłacanej voucherem.

6. Zamówienie vouchera możliwe jest za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://fajnykrakow.pl/restauracje-vouchery

7. Wypełniając formularz przez ww. stronę internetową Klient wprowadza prawidłowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz dane firmowe w przypadku zakupu vouchera dla firmy. Wysyłając Formularz na stronie internetowej Klient składa oświadczenie woli, iż został poinformowany, że administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Litex Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Litwin ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-010-49-92 oraz że dane te będą przetwarzane w celu realizacji vouchera, na co Klient wyraża zgodę.

8. Klient potwierdza, iż wie, że zamówienie vouchera pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§ 4 Warunki płatności i dostawy voucherów

1. Po otrzymaniu przez restaurację Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem złożonego zamówienia przez Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia vouchera.

2. Płatność realizowana jest on-line za pośrednictwem operatora Przelewy24. Przelewy24 zgodnie ze swoimi regulaminami świadczonych przez siebie usług dołożą wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

3. Po dokonaniu płatności, środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Sprzedawcy. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży vouchera.

4. Zamówione vouchery zostaną przesłane Klientowi drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania płatności. Klient otrzyma vouchery w ilości i nominałach określonych w zamówieniu.

§ 5 Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi vouchera, a następnie przyjęcia go do realizacji poprzez jednorazowe wykorzystanie środków zgromadzonych na voucherze + 20% w okresie ważności vouchera.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta, że voucher:

a) może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie płatności do wysokości wartości vouchera + 20%;

b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany;

d) może zostać wykorzystany tylko jednorazowo.

3. Klient, który dokonał zakupu vouchera zobowiązany jest poinformować Posiadacza vouchera o ogólnych warunkach korzystania z vouchera oraz o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://fajnykrakow.pl/regulamin/regulamin-vouchery

4. W przypadku nieudzielenia lub nienależytego udzielenia przez Klienta Posiadaczowi vouchera informacji, o których mowa powyżej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Posiadacza vouchera.

§ 6 Sposób realizacji vouchera

1. Voucher uprawnia Posiadacza vouchera do jego wykorzystania na pokrycie płatności do wysokości wartości vouchera + 20% na usługi gastronomiczne świadczone przez restaurację Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem.

2. Jeśli wartość wybranej przez Posiadacza vouchera usługi jest wyższa od wartości vouchera + 20%, Posiadacz vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę.

3. Jeżeli wartość wybranej przez Posiadacza vouchera usługi jest niższa niż wartość vouchera, Sprzedawca nie zwraca niewykorzystanej kwoty.

4. Restauracja Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem ma prawo odmówić realizacji vouchera w wypadku:

a) upływu terminu ważności vouchera;

b) braku technicznej możliwości realizacji vouchera wynikającej w szczególności z uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na voucherze.

5. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności vouchera kwota środków pieniężnych na voucherze pozostanie niewykorzystana, Klient lub Posiadacz vouchera ponoszą pełną odpowiedzialność za jego niezrealizowanie w terminie jego ważności. Klient oraz Posiadacz vouchera przyjmują do wiadomości oraz godzą się, iż po upływie ważności vouchera, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych o wartości vouchera.

6. Realizacja vouchera przez Posiadacza vouchera będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz vouchera wejdzie w posiadanie vouchera w sposób nieuprawniony.

§ 7 Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z voucherami, z wyłączeniem reklamacji usług zrealizowanych za vouchery, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Posiadacza vouchera. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres … lub przesyłką na adres „Rzeźnia – Ribs on fire”, ul. Plac Dominikański 2, 31-043 Kraków lub ul. Bożego Ciała 14, 31-059 Kraków /Pod Nosem, ul. Kanonicza 22, 31-002 Kraków.

§ 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca zaświadcza, że usługi wykonuje legalnie, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz posiada wszelkie dokumenty wymagane przez organy administracji: licencje, koncesje, zgody uprawniające do świadczenia usług zawartych w umowie.

2. Restauracja „Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy o sprzedaż vouchera, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.

3. Całkowita odpowiedzialność restauracji Rzeźnia – Ribs on fire”/Pod Nosem wobec Klienta lub Posiadacza vouchera nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny vouchera.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. W przypadku Klientów będących konsumentami, tj. dokonujących zakupu vouchera w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, dokonujących zakupu vouchera za pośrednictwem strony internetowej https://fajnykrakow.pl/restauracje-vouchery, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta vouchera, jeżeli voucher nie został jeszcze wykorzystany, Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie na adres firmy lub na adres e-mail:

• dla restauracji „Rzeźnia – Ribs on fire”: [email protected],

• dla restauracji „Pod Nosem”: [email protected]

i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.

2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku skutecznego i zgodnego z przepisami prawa odstąpienia od Umowy voucher zostanie anulowany.

3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Klienta.

§ 10 Klauzula o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w związku z Umową o sprzedaż vouchera jest Litex Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Litwin ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-010-49-92

2. Dane osobowe przekazywane w trakcie zakupu voucherów będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji vouchera.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera zakładka: Polityka Prywatności dostępna na stronie https://fajnykrakow.pl/regulamin/polityka-prywatnosci

5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.

2. Za utratę Vouchera po jego dostarczeniu przez Sprzedawcę odpowiedzialny jest odpowiednio Klient lub Posiadacz vouchera. W przypadku utraty vouchera Klientowi lub Posiadaczowi przysługuje prawo do realizacji usługi pod warunkiem okazania dowodu zakupu vouchera.

3. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów stanowi integralną część każdego zamówienia na zakup vouchera przez Klienta.

4. Klient, składając zamówienie na zakup vouchera, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Klienta lub Posiadacza vouchera.

6. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej https://fajnykrakow.pl/restauracje-vouchery oraz https://fajnykrakow.pl/regulamin/regulamin-vouchery

7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.