Skip to main content

Rekrutacja

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH kandydata na pracownika lub współpracownika

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorzy danych osobowych
Administratorami Państwa danych będziemy my: Litex HoReCa Sp z o.o. (dawniej Litex ZPH Stanisław Litwin) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222844434, oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa (dalej będziemy używać skrótu: „Grupa Lubawa”), z którą stale współpracujemy, jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład Grupy Lubawa ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy (dalej będziemy używać skrótu: „Zaufani Partnerzy”). Współpraca ta ma na celu zapewnienia Państwu łatwiejszego dostępu do pożądanych stanowisk pracy i wybranie dla Państwa ofert pracy najlepiej dopasowanych do Państwa oczekiwań. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się pod adresem: https://www.lubawagroup.com/pl/polityka-prywatnosci.

2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami
W związku z tym, że Grupa Lubawa oraz Zaufani Partnerzy działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy z Administratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się ze wszelkimi pytaniami. W szczególności uzgodniliśmy, że:

1) Administrator pozyskujący dane osobowe jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO;
2) każdy z Administratorów odpowiedzialny jest za umożliwienie Państwu wykonywania praw określonych w pkt 6, poprzez ustanowiony przez nas punkt kontaktowy (dane poniżej). Niezależnie od powyższego, mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgłaszając swoje żądania, wnioski lub zapytania każdemu z Administratorów. W takim przypadku Administrator do którego skierują Państwo żądanie przekaże je pozostałym Administratorom w celu jego realizacji, a następnie udzieli Państwu odpowiedzi zgodnie z zasadami i w terminach określonych w art. 12 RODO;
3) Administrator uzyskujący od Państwa dane osobowe odpowiedzialny jest za prawidłowość zebranych danych,
4) Administrator Litex Service sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim dba także o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego systemów informatycznych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz ich organizację wewnętrzną zapewniającą najlepszą ochronę. Treść uzgodnień pomiędzy Administratorami znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.lubawagroup.com/pl/polityka-prywatnosci.

3. Punkt kontaktowy
Razem, postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą Państwo się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej.
– Adres korespondencyjny: Litex Service sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
– E-mail: [email protected]

4. Cele i podstawy przetwarzania
Wspólnie ustaliliśmy cele przetwarzania Państwa danych. Będziemy przetwarzać dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – rekrutacji

5. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi min. serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone.

6. Prawa osób, których dane dotyczą oraz prawo do sprzeciwu

a. posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Administratora bądź dane kontaktowe podane w pkt. 3,
b. niezależnie od postanowień wskazanych wyżej w lit. a, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Administratora bądź dane kontaktowe wskazane w Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
c. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 2 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 6 lit. b.

8. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY na przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika i współpracownika

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z4.05.2016, str.1), w celu przeprowadzenia aktualnych oraz przyszłych rekrutacji dla pracowników i współpracowników (tj. zatrudnienie w innej formie prawnej niż umowa o pracę), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Litex HoReCa Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: … . oraz Grupę Kapitałową Lubawa, czyli wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, jak również współpracujących z tymi administratorami Zaufanych Partnerów, tj. podmioty niewchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa.

Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………….
(data i czytelny podpis)